Офицер за заштита на лични податоци

 

 Димче Гаштарски

Самостоен советник -  Оддел за односи со јавност и стратешки прашања

Сектор  за односи со јавност и протокол

 071304195 kontakt@moi.gov.mk