Документи

Издавање итна возачка дозвола

За Скопје телефонско закажување преку бесплатниот телефонски број 0800 192 92 е задолжително за сите апликанти.

За  останатите градовите странките да се обратат во управните служби на шалтерите за сообраќај

Итната возачка дозвола се издава 48 часа по поднесувањето на барањето за издавање на возачка дозвола.

НАПОМЕНА: За овој тип на возачка дозвола уплатница од наместо 280,00 ден се приложува уплатница од 840,00 ден

НАПОМЕНА: Со барaњето за возачка дозвола задолжително се поднесува и пријавата за издавање на возачка книшка


   - пријава за возачка книшка
   -  уплатница од 100,00 ден
   - фотокопија од лична карта
   - фотокопија од возачка дозвола
   -  2 фотографии до димензија 3,5 X 4,5 смм


Контакт информации    
Ненад Ѓорѓијевски  началник во Одделение за возила и возачи

Стандард за доставување (Временски рок)

2 дена

НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.